COMUNICAT EN RESPOSTA A LES ACCIONS DE DENUNCIA PER PART DE L’ASSOSSIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL CABANYAL-CANYAMERAL

Reunides un grup de persones veïnes dels poblats marítims volem fer present el nostre rebuig a les accions de denúncies sobres vivendes, propietats de l’empresa PLAN CABANYAL-CANYAMERAL, empreses per la AVV Cabanyal-Canyameral ja que, entenem que aquesta forma de pressionar a l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana sols redundarà en un agreujament de les pèssimes condicions i penúries que travessen alguns col·lectius socials que viuen en el barri per tant, veïns i veïnes del mateix. En aquesta denúncia adjunten una llista en la qual apareixen senyalades les cases ocupades il·legalment marcant, al més estil hitlerià, a totes aquelles persones que no poden accedir a una vivenda per falta de recursos econòmics. Açò suposa una nova situació de criminalització cap a aquestes persones, algunes d’elles compromeses amb la lluita veïnal front la constant degradació i enderroc de immobles en les zones afectades.


És evident que, a casi ningú li agrada viure rodejada de brossa i brutesa, situació que sols es resol mitjançant la comunicació i reciprocitat entre els veïns, és a dir, amb el suposat “teixit social” amb el qual tant s’omplin la boca alguns i que, nosaltres posem en dubte que encara existisca al Cabanyal. En aquest punt, em de fer referència a l’acusació que es crea al parlar d’objectes de dubtosa procedència (sols vos fa falta dir que segur que els han robat) i de ferralla (estan fent una tasca de reciclatge que ja voldrien els ajuntaments). A més a més, com alguns ja vam senyalar fa temps, és el propi ajuntament el que ha impulsat la degradació, entre altres maneres, llevant l’aigua corrent a totes aquelles persones que no poden pagar-la, convertint el que era un recurs de tots en un recurs per a privilegiats i, provocant que, la falta d’aigua en moltes cases siga un problema d’higiene i salubritat.
I ni tan sols podeu veure algun aspecte positiu com que el barri s’ha tornat a omplir de xiquets i xiquetes que tornen a alegrar aquests tristos carrers, abandonats ja fa molts anys pels propis veïns “autòctons” en busca d’una modernitat en edificis i, destruïts també per la salvatge especulació a la que han sigut sotmesos.
Pensem que s’està actuant de la mateixa manera amb la que es critica a les institucions públiques és a dir, mitjançant un procés de gentrificació (expulsar als i les veïnes pobres i atraure a gent d’un poder adquisitiu més alt), convertint-se en executors d’una claríssima injustícia social i, casi amb la infantil visió que l’Estat va a ocupar-se de les persones desallotjades, quan ara mateixa estan desposseint de les seves llars a centenars de persones hipotecades.
A vegades, ens hem sentit menyspreades front aquesta opinió d’alguna gent del barri, fent-se eco de la possibilitat d’omplir aquestes cases amb erasmus i joves parelles nacionals o estrangeres amb sobrada solvència, ignorant a altres tipus de persones que han vingut ací a viure, a lluitar, a aprendre, que han rebut pals i vexacions i han arreglat i rehabilitat amb les seves pròpies mans i sense subvencions aquest entorn, tractant-nos d’un “mal menor”.
És hipòcrita veure com alguns dels integrants de la Plataforma Salvem el Cabanyal li recriminen a l’Ajuntament que fique solució a la degradació de les vivendes de propietat municipal, quan ells mateixos tenen buides, omplint-se de rates i pols, sense cap gana de donar-los ús sinó, esperant a que una futura revalorització del barri els siga més rentable.
Repudiem aquesta visió romàntica de que el Cabanyal-Canyameral torne a ser el que era, no van a tornar els pescadors ni Blasco Ibáñez va a alçar el cap, aquest barri el conformen els i les veïnes que l’habiten i per tant mereixen un respecte a pesar les nostres diferències, i si el que es pretén és deixar un barri més o menys net ple de cases buides, no serà un barri, serà un museu. Allò que ens importa defensar és a la gent del barri i no un museu arquitectònic.
Advertim també de la perillositat de generar amb aquestes accions un discurs que, en aquests temps difícils d’atur i retalls continus, toquen lleugerament opinions xenòfobes, racistes i d’exclusió social, desafortunat eixe comentari en un dels correus de la AVV Cabanyal-Canyameral, en el que, després de demanar la col·laboració amb fotos i direccions de les cases “ocupades il·legalment” s’acomiada amb “un saludo y buena cacería”.
Entenem el malestar dels i les veïnes més sensibilitzades però, els únics culpables de tota aquesta degradació són els especuladors, i si aquest tipus d’accions inhumanes amb les quals l’únic que s’aconsegueix és tirar a les persones cap un altre lloc continuen, no dubtarem en retirar el nostre suport i solidaritat cap a alguns col·lectius del barri i difondre la nostra opinió allà on faci falta.
Amb aquest escrit volem denunciar l’actitud de les cúpules dirigents de la AVV Cabanyal- Canyameral i per tant a la Plataforma Salvem el Cabanyal que, amb aquesta acció han demostrat de part de qui estan. La seva manera de resoldre el problema de la degradació i la pobresa és molt simple: expulsar a la gent sense recursos i revaloritzar econòmicament el barri construint noves vivendes a les quals sols podran accedir població de major poder adquisitiu, desplaçant el problema a un altre barri. Aquestes associacions s’han llevat la careta: sols els importa les cases, la gent els dona igual. Amb aquesta denúncia estan criminalitzant la pobresa, i desenes de famílies sense recursos es quedaran en el carrer, vagabundejant.
Per a nosaltres, el problema te una solució més complexa: i és que desplaçar la pobresa a un altre barri no resol res, açò és un fenomen de desigualtat social i enfrontar-se a ell passa per combatre la injustícia, atacant a les classes opressores.

Alguns/algunes veïns/veïnes del Cabanyal.

COMUNICADO EN RESPUESTA A LAS ACCIONES DE DENUNCIA POR PARTE DE
LA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Y VEÏNES CABANYAL-CANYAMELAR

Reunidas un grupo de personas vecinas de los poblados marítimos queremos hacer presente nuestro rechazo a las acciones de denuncias sobre viviendas, propiedad de la empresa PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, emprendidas por la AVV Cabanyal-Canyamelar, ya que entendemos que esta manera de presionar al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat Valenciana solo redundará en un agravamiento de las pésimas condiciones y penurias que atraviesan algunos colectivos sociales que viven en el barrio, por lo tanto vecinos y vecinas del mismo. En esta denuncia adjuntan una lista en la cual aparecen señaladas las casas ocupadas ilegalmente, marcando, al más estilo hitleriano, a todas aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda por falta de recursos económicos. Esto supone una nueva situación de criminalización hacia estas personas, algunas de ellas comprometidas con la lucha vecinal ante la constante degradación y derribo de inmuebles en las zonas afectadas.
Es evidente que a casi nadie le gusta vivir rodeada de basura y suciedad, situación que solo se resuelve mediante la comunicación y reciprocidad entre los vecinos, es decir, con el supuesto “tejido social” con el que tanto se llenan la boca algunos, y que nosotros ponemos en duda que aún exista en el Cabanyal. Y en este punto hacemos hincapié en la acusación que se crea al hablar de objetos de dudosa procedencia (solo os falta decir que seguro que los han robado) y de chatarra (están haciendo una labor de reciclaje que ya quisieran los ayuntamientos). Además, como algunos ya señalamos hace tiempo, es el propio ayuntamiento el que ha impulsado la degradación, entre otras maneras, quitando el agua corriente a todas aquellas personas que no pueden pagarla, convirtiendo lo que era un recurso de todos en un recurso para privilegiados, y provocando que la falta de agua en muchas casas sea un problema de higiene y salubridad.
Y ni siquiera podéis ver algo positivo, como que el barrio se ha vuelto a llenar de niños y niñas que vuelven a alegrar estas tristes calles, abandonadas hace ya muchos años por los propios vecinos “autoctonos” en busca de una modernidad en edificios, y destrozadas también por la salvaje especulación a la que han sido sometidas.
Pensamos que se está actuando de la misma forma como la que se critica a las instituciones públicas, es decir, mediante un proceso de gentrificación (echar a los y las vecinas pobres y atraer a gente de un poder adquisitivo más alto), convirtiéndose en ejecutores de una clarísima injusticia social, y casi con la infantil visión de que el estado se va a ocupar de las personas desalojadas, cuando ahora mismo están despojando de sus hogares a cientos de personas hipotecadas.
A veces nos hemos sentido ninguneadas ante esa opinión de alguna gente del barrio haciéndose eco de la posibilidad de llenar estas casas de erasmus y jóvenes parejas nacionales o extranjeras con sobrada solvencia, ignorando a otro tipo de personas que han venido aquí a vivir, a luchar, a aprender, han recibido porrazos y vejaciones y han arreglado y rehabilitado con sus propias manos y sin subvenciones este entorno, tratándonos además de un “mal menor”.
Es hipócrita ver como algunos de los integrantes de la Plataforma Salvem el Cabanyal le recriminan al ayuntamiento que ponga solución a la degradación de las viviendas de propiedad municipal, en cuanto ellos mismos tienen casas vacías, llenándose de ratas y polvo, sin ninguna gana de darles uso, sino esperando a que una futura revalorización del barrio les sea más rentable.
Repudiamos esa visión romántica de que el Cabanyal-Canyamelar vuelva a ser lo que era, no van a volver los pescadores ni Blasco Ibáñez va a levantar la cabeza, este barrio lo conforman los y las vecinas que lo habitan y por lo tanto merecen un respeto a pesar de nuestras diferencias, y si lo que se pretende es dejar un barrio más o menos limpio lleno de casas vacías, no será un barrio, será un museo. Lo que nos importa defender es a la gente del barrio y no un museo arquitectónico.
Advertimos también de la peligrosidad de generar con estas acciones un discurso que, en estos difíciles tiempos de paro y recortes continuos, rocen el acrecentamiento de opiniones xenófobas, racistas y de exclusión social, desafortunado ese comentario en uno de los correos de la AVV Cabanyal-Canyamelar, en el que después de pedir colaboración con fotos y direcciones de las casas “ocupadas ilegalmente” se despide con “Un saludo y buena cacería”.
Entendemos la desazón de los y las vecinas más sensibilizadas pero, los únicos culpables de toda esta degradación son los especuladores, y si este tipo de acciones inhumanas en las que lo único que se consigue es barrer a las personas hacia otro lado continúan, no dudaremos en retirar nuestro apoyo y solidaridad hacia algunos colectivos del barrio y difundir nuestra opinión donde sea.
Con este escrito queremos denunciar la actitud de las cúpulas dirigentes de la AVV Cabanyal-Canyamelar y por lo tanto a la Plataforma Salvem el Cabanyal que, con esta acción han demostrado de parte de quien están. Su manera de resolver el problema de la degradación y la pobreza es muy simple: expulsar a la gente sin recursos y revalorizar económicamente el barrio construyendo nuevas viviendas a las cuales solo podrán acceder población de mayor poder adquisitivo, desplazando el problema a otro barrio. Estas asociaciones se han quitado la careta: solo les importan las casas, la gente les da igual. Con esta denuncia están criminalizando la pobreza, y decenas de familias sin recursos se van a quedar en la calle, vagabundeando.
Para nosotros el problema tiene una solución más compleja: y es que desplazar la pobreza a otro barrio no resuelve nada, esto es un fenómeno de desigualdad social y enfrentase a ello pasa por combatir la injusticia, atacando a las clases opresoras.

Algunos vecin@s del Cabanyal

Leer más...

ARRIBA LA REPRESSIÓ ENTORN ELS SUCCÉSOS DEL G-8 EN GÈNOVA 2001

En 2001 se realizó la cumbre del g8 en Génova. Movimientos sociales, de base, autónomos, etc. se organizaron realizando una contracumbre y enfrentándose al poder y al orden establecido. Se vivió una revuelta popular con graves disturbios y salvaje represión por parte de las autoridades policiales, cientos de denuncias por torturas, detenidos, heridos, y un compañero muerto a manos de los disparos de un policía. De todas las detenciones, 11 años depués, son 10 los compañeros que aún tienen que rendir cuentas ante el estado opresor:La Corte Suprema confirmó el delito de saqueo y pillaje para l@s compañer@s golpeados por la represión después de los sucesos del G-8 en Génova en 2001. Para los diez corría el riesgo total de un centenar de años de prisión. Para cinco las sentencias son firmes, y se han abierto las puertas de la cárcel. Han sido condenados a 54 años de prisión y tres meses en total, con penas de entre seis años y seis meses a catorce años. De estos cinco, dos no tenían reducción de la pena, mientras que otros tres cayeron con posesión agravada de cócteles Molotov. Para los cinco restantes, el proceso vuelve a la Corte de Apelación de Génova, que va a revisar la concesión de la atenuación de haber actuado en un contexto de agitación social".

En total son cuatro los compañeros que han entrado en estos últimos días en prisiones del estado Italiano y cinco los que aun tienen que esperar para la sentencia firme. Una de las compañeras no entra en prisión y cumplirá la condena en arresto domiciliario.

Mientras tanto, los responsables de las masacres indiscriminadas (durante el G8), del asalto a la escuela Diaz, de las torturas de Bolzaneto y del asesinato de Carlo Giuliani, duermen tranquilamente y son premiados por sus operaciones de "simple" carnicería/carnicería básica.

En Italia se ha realizado una fuerte campaña en contra de su entrada en prisión, a través de la web:

http://www.10x100.it/ (Está también en español)

Aquí la dirección de las cárceles donde están secuestrados dos de los compane@s que ya han entrado para poder escribirles y apoyarles, estar atentos a próximas publicaciones.

Máximo apoyo y solidaridad para tod@s los companer@s represaliados.

Si nos tocan a uno nos tocan a tod@s.

Alberto Furano

c/o Casa Circondariale di Rebibbia

Via raffaele Majetti 70

00156 Roma

Marina Cugnaschi


c/o Casa circondariale San Vittore

Piazza Filangieri 2

20123 Milano
Leer más...

Urgent! Concentació aquesta vesprada

S'està convocant de manera espontànea una concentració contra la violència policial en Madrid i contra l'actac brutal del Capital que hem patit aquest matí.

A les 20:00 a la Pl. de l'Ajuntament

Canya a qui ens enscanya

Contra l'Estat, el Capital i els seus defensors!

Leer más...

Presentación del libro "15M:Obedecer bajo la forma de la rebelión" en SegorbeNosotros no cerramos en verano.El sabado 21 contaremos con la asistencia del autor del libro , el alicantino Juanma Agulles quíen ya nos visitó anteriormente para presentar su antiguo libro SOCIOLOGÍA,ESTATISMO Y DOMINACIÓN SOCIAL.Este nuevo escrito nos va a servir como referente para reabrir un debate que desde hace unos meses se está dando sobre el movimiento 15m.

LUGAR:" ATENEO LIBERTARIO "Octubre del 36" en Segorbe en la calle desamparados nº1 octubredel36@gmail.com

FECHA: SABADO 21 DE JULIO 18:00 HTesis sobre la indignación y su tiempo

El 15-M ha supuesto la alineación de una parte de la población, hasta ahora sólo desencantada, para la defensa por otros medios del orden establecido. Ha exclamado su pretensión de mantener las condiciones de una vida insostenible al módico precio de olvidar la opresión pasada, justificar la presente y preparar la futura.

Cuando la sumisión está tan arraigada usa la forma de la rebelión para afirmar su renuncia. Lo más significativo de los indignados no son sus proclamas, aquello que gritan a los cuatro vientos, sino lo que callan, sobre lo que no tienen más remedio que guardar silencio. ¿Indignación ante qué? ¿Ante la inhumanidad del mundo que nos ha tocado vivir y el papel represivo de cualquier Estado, o ante los precios de los pisos y la inutilidad de los títulos universitarios para conseguir un trabajo bien remunerado? ¿Con qué se indigna la clase media occidental?

El tiempo de la indignación es el tiempo de la defensa de los privilegios, no el de la revolución contra el orden que los produce. Ir en su contra supondría aceptar una reducción drástica de muchas comodidades y prebendas que la organización técnica nos ofrece, y esa perspectiva no es alentadora para la mayoría. Más bien es exactamente lo contrario de lo que defienden cuando se indignan.

Leer más...

Capitalismo rural
Desde hace algún tiempo quienes sentimos cercanía, interés y respeto por el campo y la vida campesina hemos asistido, desconfiados, al redescubrimiento del ámbito rural por parte de las instituciones, así como al inicio de un nuevo monólogo de la clase política para convencernos, una vez más, de que tiene la solución a todos nuestros problemas. Que el capitalismo se vuelve verde es algo ya sabido, como también que se trata de una estrategia encaminada a la perpetuación de la industria desarrollista. Lo que hoy llega, sin embargo, es novedoso y requiere un análisis pormenorizado. Se trata de la recuperación de una parte de la economía que el capitalismo había desechado en su carrera hacia la tecnología, la velocidad y el asfalto: la economía rural. O capitalismo rural, como lo he bautizado.

Este nuevo paso del capitalismo consiste en un rosario de iniciativas supuestamente en favor de la agricultura ecológica, la recuperación de los usos tradicionales, la sostenibilidad de la vivienda, la creación de bancos de tierras… Pero la cosa no se queda ahí: además de este interés por la vida y la economía campesinas, los políticos —y las instituciones que dirigen— han comenzado a hacer uso de un lenguaje que hasta el día de hoy era propio de ideólogos decimonónicos, de idealistas y de militantes de los movimientos sociales (ahora denominados “radicales antisistema”). Hablamos de términos como apoyo mutuo, autoempleo, solidaridad, comunidad (en su sentido de comunismo), etcétera. A nadie se le escapa que la vida en las urbes capitalistas (¿deberíamos decir ubres capitalistas?) se está volviendo cada vez más difícil; para algunas personas, de hecho, la situación roza ya lo insoportable. La velocidad a la que el sistema desmonta el espejismo del bienestar, privatiza servicios y derechos hasta ayer intocables, expulsa a decenas de miles de personas de sus puestos de trabajo sin garantía alguna, fortalece las fuerzas represivas y expolia las arcas públicas (¿alguna vez lo fueron?) da buena cuenta de la orientación que ha tomado la clase gobernante, vinculada sin rubor al casino financiero, y del derrotero por el que discurrirá el entramado europeo en general y el Estado español en particular durante los años venideros.

Pero el poder, y, sobre todo, el poder capitalista, se distingue entre otras cosas por su capacidad de adaptación, redefinición, y, como diría el neofascismo europeísta, de refundación. Es por ello que tras medio siglo de destrucción perseverante del medio rural, ahora vuelve el interés por la reactivación de una economía y una organización social que creíamos sepultada bajo los raíles del progreso. Tras años de crisis más o menos suave y, sobre todo, ante la promesa de nuevos hitos de vergüenza política, explotación miserable y aberraciones varias, urge ofrecer válvulas de oxígeno —o simplemente vías de escape— para buena parte de esos explotados a quienes el Estado y el Capital van a dejar, o han dejado ya, sin asistencia y casi sin existencia. Ahora que las oportunidades escasean en las megaciudades y sus calles amenazan con convertirse en refugio —y previsiblemente campo de batalla— para la horda de burgueses expulsados del Edén asalariado y la lógica consumista, es tiempo de reinventar el viejo discurso de la austeridad, la sencillez, la ecología y la armonía con el entorno. De un plumazo y sin que apenas tengamos tiempo de digerirlo, hemos pasado de las políticas de reconversión a la preocupación por la sostenibilidad; de la criminalización de la ganadería y la agricultura tradicionales al discurso sobre las bondades del campo y sus ancestrales métodos productivos; de la mistificación del ladrillo a la adoración del adobe; de la producción intensivo-industrial a precios ínfimos a la obsesión ecológica a cualquier precio; de la construcción desaforada de chalets en parcelas de cultivo y la destrucción de infraestructuras de regadío a la tutela de iniciativas de autoempleo en el ámbito de la agroecología. El decrecimiento y la ecología eran sólo la base teórica de esta nueva composición del Capital. Lo que ahora nos llega es, al fin, su materialización en políticas reales.

Tomemos como ejemplo las iniciativas Red Terrae y Abraza la Tierra. Promovidas por ayuntamientos locales, Ministerio de Agricultura, Fundación Biodiversidad y gobiernos autonómicos, estos proyectos fomentan la creación de bancos de tierras mediante los cuales sea posible poner en comunicación a propietarios de terrenos en desuso con potenciales arrendatarios que suscriban un contrato basado en el compromiso de “preservar el paisaje y la biodiversidad rural, fomentar el uso de variedades hortícolas, agrícolas y ganaderas autóctonas, aprovechar los residuos y abonos orgánicos, recuperar la identidad agraria tradicional, fomentar la iniciativa social y el autoempleo”. Puede parecer una broma, pero no lo es. De repente y sin previo aviso la economía rural quiere ser sostenible y preservar la cultura campesina. Es significativo, sin embargo, que a renglón seguido la convocatoria inste a las personas interesadas a aceptar la mediación del organismo institucional, que será quien posibilite, supervise y tutele dicha colaboración, condición que incide, una vez más, en el mito de la necesidad de tutela de las personas, a las que presupone incapaces de establecer comunicación por sí mismas, además de insensibles al medio ambiente y con tendencia a destruir su cultura autóctona. Esta afirmación es interesante porque, de hecho, es así: las empresas agrícolas y ganaderas usan técnicas y tecnologías que atentan contra el medio rural y el medio ambiente en general, pero este comportamiento no surge espontáneamente de las propias personas que regentan esas empresas, sino que responde a las exigencias y condicionamientos del mercado capitalista, empeñado durante décadas en acabar con toda iniciativa que no se ajuste a sus necesidades y objetivos. En otras palabras: abren una nueva vía de negocio controlada por ellos mismos pero la dotan de un discurso que en apariencia les contradice. ¿Paradoja de la vida o estrategia de supervivencia?

El poder no va a prescindir del control absoluto sobre las actividades y los recursos, y si el disfraz de preocupación por lo rural le está funcionando es sólo porque en la mayor parte del territorio no se ha producido aún el enfrentamiento entre personas e instituciones, es decir, entre legalidad y legitimidad, a la hora de acceder a la tierra. Lo sucedido en Somontes (Córdoba) es un claro ejemplo de ello: se trata de un extenso terreno de cultivo, propiedad de una familia aristocrática, que se encontraba en situación de abandono casi total. Varios trabajadores y trabajadoras del campo ocuparon la finca e hicieron valer su capacidad de trabajo, empoderándose y reconociéndose el derecho sobre la tierra en desuso. A los pocos días, la Guardia Civil se presentó en la finca y procedió al desalojo. Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras respondieron con la reocupación, enviando así un claro mensaje de insumisión a la autoridad represora y al caciquismo local. Otro ejemplo que también resulta esclarecedor es el caso del colectivo Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH!), que centra su actividad en el ámbito de la agroecología y busca para ello el territorio de expansión capitalista por excelencia: la periferia urbana. Esta iniciativa —y otras similares que surgieron después— ha visto en repetidas ocasiones cómo los gobiernos locales y autonómicos les expulsaban de la tierra de labor que previamente les habían cedido argumentando la necesidad de disponer de esas parcelas para la construcción de aeropuertos, carreteras y demás intervenciones “de interés público”, infraestructuras que poco a poco ganan terreno para la megaurbe y destruyen los últimos vestigios de un entorno rural por el que nadie daba un duro.

¿Acaso podemos creer que una clase política y empresarial dedicada durante décadas a erradicar la cultura agropecuaria y la vida rural ha sido imbuida de pronto por un amor incondicional al campo? Debemos inclinarnos, más bien, a pensar que ante la incertidumbre de la crisis y la caída frenética de sectores como la construcción y las finanzas, buscan a toda costa nuevas fórmulas hacia las que enfocar su esfuerzo especulativo y destructor. El territorio, como advierten desde hace tiempo algunas mentes preclaras, es el campo de pruebas del capitalismo internacional, y su dinámica pasa por la conversión del entorno —paisaje, recursos y personas— en bienes de consumo. La ecuación es sencilla: si en la ciudad ya no hay sitio, es necesario ampliar el mercado; y en ese concepto de ampliación cabe cualquier lugar que pueda ser explotado, integrado en el sistema productivo y comunicado por medio de carretera, puerto o aeropuerto. El negocio se ha vuelto verde y los beneficios que se preveen estimulan eficazmente las glándulas inversoras de los conglomerados empresariales. Un ejemplo de ello es la reorientación de la construcción “sin ley” que se ha practicado durante los años de la burbuja inmobiliaria hacia un nuevo concepto de vivienda sostenible, respetuosa con el paisaje, integrada en el ecosistema y propensa al uso de materiales ecológicos. Para ello, se ha presentado en la Comunidad de Madrid un anteproyecto de ley que permitirá la construcción en áreas protegidas (ya que, dicen, estas viviendas carecerán de impacto ambiental), abriendo así la veda para que las empresas constructoras y los ayuntamientos perpetúen su negocio con la excusa de que la ciudadanía madrileña demanda una vida más en equilibrio con la naturaleza.

¿Y qué tiene esto que ver con la apropiación terminológica que decíamos al comienzo? La respuesta es: todo. Ahora que el capitalismo deja entrever sus fauces y los entramados financieros se despojan de sus máscaras, se producen por todo el “norte opulento” estallidos de indignación ciudadana, tentativas de soberanía popular por medio de estrategias de democracia directa y numerosas propuestas para la construcción de espacios liberados donde repensar las relaciones humanas y caminar hacia nuevos modelos económicos y sociales. Muchas personas, ya sea por coherencia política, por experimentación o por pura necesidad han comenzado a buscar alternativas en el medio rural y a tejer redes enfocadas a la recuperación de un tejido que haga posible la ayuda mutua, la confianza y el colectivismo entendidos en su acepción original, es decir, como convivencia libre y al margen de superestructuras, mercados, propiedad privada e intereses individuales.

En este contexto de dificultad, como decíamos al principio, el capitalismo se reinventa apoyándose en la complicidad de las instituciones y en las iniciativas reformistas del Estado asistencial. Y se apropia sin pudor de buena parte del discurso de la izquierda social para lanzar una versión light, bienintencionada, burguesa, de algunas de sus propuestas, como son: la soberanía alimetaria, la economía campesina basada en lazos comunitarios y en la gratuidad, la autogestión de la vida cotidiana, el apoyo mutuo y los principios de la agroecología como base para un nuevo modelo de producción. El sistema sabe que su crisis podría dar alas a una izquierda anticapitalista que ha surgido de la marginalidad para lanzar un mensaje de ruptura y de proposición de alternativas. Sabe, igualmente, que sus reformas laborales, ajustes y recortes supondrán un enorme coste de potencial humano que, habiendo sido despojado de su capacidad de consumo —y sin la figura ya de ese Estado protector que lo proveía de una renta básica—, deberá ser reconducido no sólo hacia otras actividades al margen de la producción industrial y de servicios, sino también hacia otros lugares fuera de la ciudad y de la tentación de la revuelta. Con toda esa masa humana instalada de nuevo en el campo, los gobernantes sucumben a su sed de poder y al imperativo de control de los recursos que impone el Capital, se lían la manta a la cabeza e inventan toda suerte de fórmulas que les ayuden a despojar a la gente de su capacidad de decisión, o, mejor dicho, a evitar que esa capacidad llegue a sus manos. Antes que enfrentarse a las iras de una muchedumbre desesperada y quizá tentada por el resurgir de ideologías libertarias, optan por su desmovilización mediante estrategias de reconversión, y recrean para ellos un discurso que les brinde la oportunidad de pronunciar palabras biensonantes y vacías, practicar una “autogestión” tutelada, experimentar sucedáneos de comunidad en entornos falsamente ruralizados, crear cooperativas destinadas a un mercado donde la solidaridad lucrativa y la adulteración del colectivismo son valores en alza, y doblegarse (¡cómo no!) ante la sacralidad de la propiedad privada. En definitiva, a toda una serie de medidas que permitan al ciudadano venido a menos sobrevivir en un contexto de crisis, al capital financiero instalarse en la totalidad del territorio — disolviendo el obsoleto Estado-fábrica en el nuevo modelo de Mercado total (o totalitario)—, y a la clase política afianzarse en sus poltronas.

Que nadie se engañe: la crisis no remitirá en un par de años, tras los cuales regresaremos a un estadío más amable del capitalismo asistencial. La crisis no existe, es sólo el ajuste que el sistema requiere para avanzar hacia la nueva era posterior al Estado de bienestar, una era que se define en términos de fascismo, ultracapitalismo y ecología. Por eso la izquierda creativa, la iniciativa antisistema y todas aquellas personas que transitamos hacia la autogestión real y el anticapitalismo honesto deberemos estar más atentos que nunca para evitar a los que Miquel Amorós califica de “recuperadores” del sistema, aquellos elementos que bajo el disfraz del discurso crítico y alternativo ocultan el rostro de la dominación. Deberemos también repensar el lenguaje, reafirmarnos en él con la asertividad irrefutable de la práctica. Y, en la medida de nuestras posibilidades, ayudarnos mutuamente en el esfuerzo conjunto de combatir este sistema y construir realidades más allá de la lógica del Capital.

*Colaboración de Juako Escaso [Manzanares El Real, junio de 2012]

Enlaces relacionados / Fuente:
http://estudioslibertarios.wordpress.com/2012/07/07/capitalismo-rural/
Leer más...

Nota de prensa de Ecologistas en acción y audio de entrevista a uno de sus miembros sobre los icendios


Lo avisamos, lo denunciamos y lo LAMENTAMOS  sin remedio.
Ayer  viernes a las 16 h en un ribazo junto a la carretera del término municipal de Andilla en la zona próxima a Villar del Arzobispo, comenzó un incendio que en estos momentos sigue sin extinguir.
Próximo al área donde se inició el mismo se había producido una “corta de mejora” hace algunos años,  por la empresa de D. Faustino Civera Madrid con sus “autorizaciones pertinentes” y  la denuncia correspondiente por parte de Ecologistas En Acción La Serranía y de L’Entesa, a través de su diputado en les Corts Carles Arnal.


En nuestra denuncia alegábamos que los trabajos realizados por la empresa maderera incumplían todos los condicionantes del pliego de condiciones de la adjudicación. Cientos de copas y restos leñosos habían quedado tiradas en el monte y en la rambla sin triturar, además de haber dejado los arboles más débiles y enfermos talando los que estaban sanos. Esta actuación, que contravino la Ley Forestal Valenciana fue permitida por la Dirección Territorial del Área Forestal. A nuestro juicio y a la vista de la información obtenida la pasada noche, esto fue la gasolina que prendió la mecha.
Dos vecinos que paseando a caballo se toparon con el fuego junto a la carretera intentaron apagarlo y fueron ellos quienes avisaron a los habitantes de las viviendas diseminadas de la zona para su desalojo. De no haber sido por ellos se hubiera podido lamentar más de una desgracia personal.
Hasta las 18 h no se produjo ninguna descarga aérea, y el fuego avanzó  6 km en 30 minutos. Lamentamos la descoordinación de la unidad de puesto de mando de bomberos y denunciamos que éstos no cuenten con la opinión de los forestales de la zona, los verdaderos conocedores del terreno quienes informaron por dónde se podía propagar y por dónde, con descargas aéreas, se podía atajar. Ni lo uno ni lo otro fue atendido. i Lamentable!
Andilla es el segundo término en mayor extensión de la provincia de Valencia,  el primero en masa forestal de altísimo valor ecológico. Pues bien, Andilla no cuenta con una brigada permanente forestal en su territorio, éstas se encuentran en Higueruelas y Alcublas.
 Hace dos años Andilla perdió el camión autobomba que había en el pueblo. Los recortes de Consellería  no han terminado ahí: en este mes de junio se comenzó la temporada con 400 brigadistas menos, el mismo número que en invierno. Los bosques se encuentran en estado de abandono por falta de mano de obra, del abandono del mundo rural y sus trabajos tradicionales. El ayuntamiento de Andilla había negociado para que 5 pastores  se instalaran con sus ganados en el término recientemente, lo cual habría supuesto una enorme mejora en la limpieza de nuestros montes. 
Queremos recordar que el Plan de Prevención de Incendios Forestales  continúa sin aprobación desde el  2007.
Miembros de Ecologistas En Acción La Serranía se encuentran en la zona, recogiendo declaraciones y contrastando la información que se está dando en los medios. Algunas de estas declaraciones son las siguientes:
Desde las 13h no se oyen los aviones, sólo un helicóptero.
El viento de poniente ha comenzado a soplar....Ya no está en Andilla, ya está en ALCUBLAS, estamos rodeados de fuego por todas partes, acabo de ver la noticias de canal9 y su información es tardía.
El fuego rodea al pueblo, solo hay 3 Helicópteros y dos camiones.
El fuego salta carreteras, caminos y arrasa lo que le sale al paso.
Y ahora éstos vendrán para salir en la tele y justificar su jornal. Antes, antes hay que hacer las cosas para que no pasen estas desgracias.
Había un padre durmiendo con sus tres chiquillos, si no les avisan habría pasado una desgracia.
Y el maderero que dejó toda la mierda por el monte, ¿dormirá hoy tranquilo?
Hay una gran indignación general respecto a este incendio, a sus denunciados precedentes y a sus amargas consecuencias. Desde Ecologistas En Acción La Serranía nos sentimos terriblemente enfadados por lo que se hace con nuestra comarca y suponemos que con el resto será igual. Por la dignidad del mundo rural. Demandamos políticas de prevención adecuadas, éstas están demostrando claramente que no lo son ni de lejos.
Señores gobernantes, la están ustedes pifiando y no les vale el salir en los medios con cara de preocupación. No les pagamos para eso.

Para escuchar la la entrevista hacer click en el siguiente enlace:

Leer más...

Concierto 7 de Julio

Leer más...

[CSO El Nido] Actividades

COMEDOR MACROBIÓTICO (jueves): se para hasta después de verano.

DISTRIS Y KAFETAS (viernes): Seguimos abriendo. Pasa las calurosas noches de veranos a la fresca en el Nido mientras te tomas algo fresquito y cenas por la voluntad.


Algunas novedades de la Distribuidora Anticomercial El Blocao:

¡Maderos, cerdos, asesinos! - Cróncia del diciembre griego

<< […] Cuando llegaron a Patission y se encontraron en las afueras de la histórica puerta de la Politécnica, la que había sido atacada por los tanques en 1973, cortaron la avenida sin preguntarnos qué hacer y, a continuación, corearon el típico eslogan “Batsi, gourounya, dolofoni!” – “¡maderos, cerdos, asesinos!”. Al presenciar esta escena, me sentí extasiado. Comprendí en este momento que el avión de la insurrección había despegado. Era más grande que nosotros. No digo que nos hubiera superado, aunque muchos de sus participantes sí lo creen así. Quizás les había superado a ellos porque pensaban que jamás iba a pasar algo semejante. Lo que la insurrección consiguió es que se superaran las ideas pesimistas que pensaban que algo así jamás podía pasar”. Este libro recoge los testimonios de varios de los protagonistas de Diciembre de 2008, un momento cargado de un profundo trasfondo social, político e histórico que se enlaza con la historia de las luchas de los últimos treinta años. El libro, cuyo título – Maderos, cerdos, asesinos – es un popular cántico en todas las movilizaciones griegas, describe lo ocurrido en la Revuelta de Diciembre en distintos puntos de Atenas y en otras ciudades helenas y la participación de los anarquistas en ella. Dicha participación se caracterizó – y se caracteriza – por la práctica de la revuelta social sin mediadores y sin ilusiones de lograr cambios dentro del sistema existente, proponiendo la autoorganización contra cualquier tipo de organización jerárquica, proponiendo la contraviolencia frente a la violencia estatal y la solidaridad contra la individualización y las divisiones artificiales creadas por el poder.
[...] Mucha gente adoptó métodos dinámicos de lucha y procesos de autoorganización, sin representantes y sin plantear reivindicaciones. Diciembre no sólo continúa una cultura de violencia política, también siembra una nueva tradición de autoorganización y dota un importante impulso social a organizarse desde abajo. Estos procesos de autoorganización no tienen la violencia asesina de la Policía como único objetivo, sino todas las expresiones de Autoridad: desde la forma en que vivimos, trabajamos, producimos o consumimos a cuestiones de salud, de medio ambiente, a todo. Todos los aspectos de la Autoridad son frentes de batalla para la gente que se autoorganiza y lucha desde abajo, no siempre violentamente, pero siempre contra el Estado.>>
Título: ¡Maderos, cerdos, asesinos!
Subtítulo: Crónica del dicimebre griego
Primera edición en castellano (diciembre de 2011)
Páginas: 330
Depósito legal: SE-8918-2011
Editorial: Klinamen
Precio: 10 euros

El Movimiento 2 de Junio

A pesar de su corta actividad, desde el año 1969 hasta 1976, cuando caen presos los últimos activistas del grupo, el Movimiento 2 de Junio tuvo una importante influencia en los debates de la izquierda antiautoritaria. Adoptaron este nombre para recordar el asesinato por parte de la policía del estudiante Benno Ohnesorg el 2 de junio de 1967, en el curso de una manifestación contra la visita del sha de Persia. La historia de este grupo es inseparable de la ruptura de la juventud alemana de la época con la vieja izquierda. De marcado carácter libertario, a diferencia de otras organizaciones armadas —como la RAF— el Movimiento 2 de Junio siempre defendió la necesidad de mantener los vínculos con la izquierda legal, a fin de servirle de apoyo en sus luchas y no perder el sentido de la realidad.
En el Movimiento 2 de junio confluyeron buena parte de los colectivos dispersos de carácter combativo que se formaron en Alemania Occidental al calor de los movimientos contraculturales de finales de los sesenta y principios de los setenta, desde el Consejo Central de los Rebeldes Nómdadas del Hachís hasta grupos como Tupamaros de Múnich o El Ejército Rojo del Ruhr.
El paso de algunos de sus miembros por las míticas comunas K1 y K2 fue determinante para que, en su caso, la acción armada adquiriera un lenguaje radicalmente diferente a la solemnidad militarista de las autoinstituidas vanguardias armadas. El M2J se caracterizó por su ruptura con los símbolos clásicos de la lucha armada, aplicando el espíritu subversivo que predicaban sus miembros al corazón mismo de la acción directa. Conocidos por repartir bombones de merengue durante los atracos bancarios, llegaron a realizar acciones de gran envergadura como el secuestro del candidato de la Unión Cristiano-demócrata (CDU) a la alcaldía de Berlín, Peter Lorenz, con el que consiguieron la liberación de cinco presos políticos.
La del M2J es, en definitiva, una historia que escapa a cualquiera de los tópicos en los que se suele encasillar a la guerrilla urbana

Título: M2J - El Movimiento 2 de Junio
Subtítulo: Conversaciones sobre los Rebeldes del Hachís, el secuestro de Lorenz y la cárcel
Autor/a: Ralf Reinders y Ronald Fritzsch
Primera edición en castellano (mayo de 2011)
Páginas: 208
ISBN-13:978-84-92559-33-6
Editorial: Virus
Precio: 18 euros

Huye, hombre, huye. Diario de un preso FIES

El sendero que conduce a Xosé Tarrío a prisión es calcado al de la mayoría de la población reclusa; sin embargo, su caso destaca por tratarse de un preso que no se ha resignado a sufrir y observar impasible las numerosas injusticias de las que se nutra la vida de la prisión, lo que le ha costado la acumulación de numerosas condenas y ser objeto de una represión constante y obsesiva bajo la etiqueta F.I.E.S. (Ficheros Internos de Especial Seguimiento).

Huye, hombre, huye es mucho más que un diario de prisión, es una denuncia descarnada, día a día, de los acontecimientos que han marcado la realidad de la prisión durante el gobierno del PSOE, y que viene a demostrar que, si hay un lugar donde sigue reinando la arbitrariedad y donde conceptos tales como democracia y derechos humanos siguen siendo absolutamente desconocidos, este lugar son las prisiones españolas.

Xosé Tarrío destapa con su relato el engaño a voces de la cárcel como institución supuestamente resocializadora; nos permite comprender el proceso que convierte a algunas personas en bestias dentro de la prisión; y nos señala permanentemente con el dedo acusador, a toda la sociedad, por nuestra responsabilidad común en la persistencia del submundo carcelario.


Xosé Tarrío González nace en 1968 en La Coruña, en el seno de una familia humilde; a los once años es ingresado en un internado, por problemas familiares, de donde se escapa dos veces; a los catorce años empieza a realizar pequeños robos que le conducen una docena de veces al reformatorio coruñés de Palavea, de donde huye en las doce ocasiones, y finalmente, por orden judicial, al Reformatorio Especial de Tratamiento y Orientación, donde debe permanecer hasta los dieciséis años. Con posterioridad sigue en la dinámica de robos y detenciones —la familia entretanto ha emigrado a Suiza por motivos económicos—, con sus respectivos pasos por prisión, a la que se une ahora la entrada en el submundo de la droga a sus diecisiete años. A los diecinueve años entra en prisión a cumplir una condena de dos años y medio de cárcel, que las circunstancias —que se relatan en el presente libro— acabarían convirtiendo en 71 años firmes y en peticiones que superan los 100 años de cárcel.
En la prisión se involucra con el anarquismo y la rebelión, llevando a cabo varios intentos de fuga, practicando la real solidaridad entre los presos, luchando enérgicamente contra la cárcel y los carceleros; actitudes que lo llevan a recibir numerosas torturas, humillaciones y aislamientos. En el año 2004 tiene una grave recaída por su enfermedad, y el 2 de enero de 2005 finalmente fallece víctima de la institución carcelaria y la sociedad que la sostiene.

Título: Huye, hombre, huye. Diario de un preso FIES
Autor/a: Xosé Tarrío González
Prólogo: Iñaki Rivera
Cuarta edición ampliada (Bilbao, octubre de 2007)
Páginas: 380
ISBN 10:84-88455-45-3
ISBN 13: 978-84-88455-45-1
Editorial: Virus

Precio: 12 euros

-Descargar en pdf (edición argentina con prólogo de Gabriel Pombo).

-Ver online el video Fugarse del Infierno, homenaje a Xosé Tarrío a cinco años de su muerte

Leer más...

Lucha minera en Ciñera, Leon

04-07-12

* Los mineros cortan la N-630 y la línea férrea a Asturias a la altura de Ciñera, Leon.
* Los duros enfrentamientos con los antidisturbios se saldan con diversos detenidos.
* Las "Fuerzas del orden" toman el pueblo y buscan casa por casa mineros para detenerlos.
* Usan inhibidores de frecuencia para dejar aislado el pueblo.

"Estamos encerrados en una casa del pueblo. Hay un herido, un señor mayor al cual han golpeado con las porras. Lo han detenido y nos ha parecido que iba sangrando. Esta persona es un vecino del pueblo, ajeno a las protestas, que se encontraba cogiendo pelotas de goma para fotografiarlas a posteriori. Se suman ya cuatro detenidos. Entran en las casa pegando patadas en las puertas. Estaban usando gas, pelotas de goma y al final han pasado al enfrentamiento cuerpo a cuerpo golpeando con los escudos."
-Testimonio desde Ciñera

Info: #ciñera y #ciñeraresiste Leer más...

SOBRE EL INCENDIO QUE ARRASÓ EL VALLE DEL TIÉTAR


Otro texto más publicado en la revista Raices nº3,sobre el incendio en el Valle de Tiétar y que tiene mucha similitud con lo que está ocurriendo en los pueblos del Alto Palancia y alrededores.
Si se aspira a que una catástrofe como el incendio que arrasó una parte importante del valle del Tiétar el pasado 28 de julio no vuelva a repetirse, se impone, antes de nada, una reflexión sobre los diversos aspectos del suceso. Dejaremos de lado aquí cuál pueda haber sido el origen del fuego y todo lo relativo a lo que parece su probable carácter intencionado. Tampoco se ocupa este escrito de las circunstancias «ambientales» relativas a la prevención de los incendios, como el tema «pinos frente a bosque autóctono», «limpieza del monte», etc., y tampoco se hablará aquí, por ejemplo, de los criterios que se deban seguir para la recuperación de las zonas afectadas, te-mas que exigirían otras tantas reflexiones independientes.
La perspectiva de este escrito se limita estrictamente a la forma en que se actuó en el pro-ceso de la extinción y a algunas de las medidas que se tomaron para apagar —o, mejor dicho, pa-ra no apagar— un fuego que atravesó libremente y en repetidas ocasiones caminos, carreteras y cortafuegos, un día en que no hacía demasiado viento, en lo que resultó ser un ejercicio de in-competencia difícilmente superable. Tampoco se pretende buscar responsabilidades personales (independientemente de que pudieran existir y de que sea pertinente hacerlo) sino ahondar en las motivaciones subyacentes de las decisiones adoptadas.
Entre esas decisiones hay dos, con muy distinta incidencia sobre el desarrollo global del fuego pero de idéntica naturaleza y, de algún modo, indisociables, que parecen particularmente significativas: la prohibición de acceder al incendio a los numerosos voluntarios que se ofrecían a colaborar y la evacuación forzosa de los residentes en la zona. Aunque la segunda de ellas —es decir, la evacuación— pueda tener una relevancia muy escasa o nula en cuanto al desarrollo glo-bal del incendio, no deja de ser cualitativamente importante por lo que significa y por afectar vi-talmente a un número nada despreciable de personas.
En efecto, la evacuación forzosa es, por encima de todo, una injerencia inadmisible en la libertad individual, propia de un Estado totalitario, y una negación flagrante del legítimo derecho de toda persona a defender lo que es suyo y, más en particular, su vivienda y su tierra. Análoga-mente, la prohibición a los voluntarios de participar en las labores de extinción —circunstancia que sí fue decisiva en la propagación del fuego— es, aparte de un ridículo acto de arrogancia y de paternalismo por parte de los organismos oficialmente encargados de la extinción, una actitud idénticamente atentatoria contra la colectividad, en tanto que prohibición a todo un pueblo de de-fender la tierra que legítimamente le pertenece y a la que pertenece. El acto es tanto más patético cuanto que entre el voluntariado se contaban personas con sobrada experiencia en este tipo de sucesos y con un conocimiento concreto del terreno, absolutamente esencial en la extinción de un incendio, conocimiento del que demostraron carecer por completo no sólo las brigadas llegadas de otras comarcas más o menos próximas (lo que es, naturalmente, comprensible) sino también todo el personal «oficialmente» encargado de la extinción, en particular quienes se encontraban al mando de las operaciones.
Ahora bien, estas dos medidas, más allá de las personas concretas que las pudieran dictar, están sustentadas en unas actitudes sociales hoy en día generalizadas, que es preciso poner de manifiesto, tanto más cuanto que, probablemente, sean inconscientemente apoyadas, en mayor o menor medida, de forma tácita o expresa, no solo por quienes puedan aprobar la gestión de la ex-tinción sino también por muchos de quienes la critican.
Básicamente, parece haber cuatro razones de fondo —o, al menos, relativamente de fondo— detrás de las dos medidas mencionadas.
1) La ilusión tecnológica. Es decir, la difundida creencia de que la tecnología lo resuelve todo y de que, en este caso concreto, la extinción del fuego podía encomendarse básicamente a aviones y helicópteros. Sin duda la imagen de un grupo de paisanos con azadas y rastrillos debió de parecer a nuestros tecnologizados políticos vergonzante y «tercermundista» (la peor ofensa que en el ámbito político se le puede hacer a cualquier institución de nuestro mundo tan orgullo-samente «moderno y democrático»); sin embargo, cualquier persona con una mínima experiencia en incendios forestales sabe que la realización de cortafuegos, por ejemplo, es una tarea absolu-tamente esencial, y que solo una masa humana considerable tiene la movilidad y la capacidad su-ficiente para hacer un cortafuegos de una longitud importante en escasos minutos, tarea de todo punto irrealizable por unos pocos bomberos por muy cualificados que se los suponga y por mu-cha tecnología de la que dispongan.
2) La especialización de las funciones sociales. Vivimos en una sociedad que ha decidido —es decir, en la que la inmensa mayoría de sus ciudadanos ha decidido o, al menos, acepta— que todas las funciones colectivas que en una sociedad normal debería asumir personalmente ca-da cual, ya fuere de forma individual o grupal, sean asumidas ahora por personal especializado al servicio del Estado o de grandes empresas. Todas las actividades esenciales de la vida a través de las cuales el individuo se mantiene en relación directa y real con el mundo —con el cosmos, pro-piamente hablando: construir o cuidar la casa en la que vive, conseguir o cultivar los productos con que se alimenta, confeccionar las ropas con que se cubre, cortar la leña con la que se calienta, etc,— y que pueden contribuir decisivamente a dar sentido a la existencia, tienen ahora un carác-ter estrictamente funcional y son asumidas por macroentidades de carácter anónimo y desperso-nalizado. El ciudadano trabaja (suponiendo que pueda hacerlo) en una actividad habitualmente impersonal, ajena por completo a su vocación existencial, cobra un dinero y, paga, de un modo u otro, para que otros se encarguen de las actividades que normalmente deberían ocupar su vida y a través de las cuales se podría realizar como ser humano. En definitiva, paga para que otros vivan su vida por él, función para la que habitualmente se encuentra demasiado atareado y sin suficien-te tiempo disponible.
De este modo llega a contemplarse como algo completamente normal la especialización despersonalizante de todas las tareas básicas, una de cuyas consecuencias, por ejemplo, es que apagar el fuego que amenaza su tierra —tierra que, de no haber sido reducida a la mera condición de «medio ambiente» por el cientifismo ecologista, debería tener para él un valor sagrado— no sea un asunto vital en el que se encuentra existencialmente implicado de forma natural e inevita-ble, sino un problema técnico del que deben ocuparse exclusivamente los especialistas designados por la burocracia estatal.
3) La obsesión paranoica por la seguridad. Nunca a lo largo de la historia, hasta la apari-ción de la sociedad industrial, se había llegado a poner en peligro de forma global, como ahora, la existencia de la vida en el planeta. Es probablemente esta nueva situación la que, a través de una red de mecanismos intermedios, acaba generando en los individuos, a modo de defensiva com-pensación, la obsesión paranoica por la seguridad, que actualmente comparten la inmensa mayo-ría de los habitantes del llamado primer mundo. Parece que dentro de poco va a ser obligado ase-gurar hasta el bolígrafo que uno lleva en el bolsillo, circular por las calles con mascarilla perma-nente —haya o no haya gripe— y esterilizar la vajilla antes de cada comida.
En la medida en que las múltiples amenazas que la actual forma de vida implica son in-discutiblemente reales, esa obsesión podría tener su justificación y su eficacia si hubiera sido en-cauzada de una manera no neurótica y siempre que por el camino no se hubiera perdido lo esen-cial. En efecto, se olvida que el gran riesgo, la gran amenaza que el moderno sistema industrialis-ta proyecta sobre los que vivimos en él no es tanto de orden físico (con toda la importancia que esto pueda tener), cuanto prioritariamente anímico: lo que, por encima de todo, en estos momen-tos está en peligro de muerte inminente no es tanto el cuerpo como el alma, el alma de los indivi-duos y el alma de las colectividades, que perecen indefectiblemente en un sistema uniformizante que obliga a una existencia reductoramente física y cuantitativa, enajenada y despersonalizada. Así se promueven ridículas normativas que vigilan hasta el último detalle las esquinas de un ju-guete de plástico o que controlan la asepsia integral de unos alimentos plastificados, mientras se asfixia al planeta bajo millones de toneladas de basura inútil, subproductos de la fabricación de la basura «útil» entre la que diariamente nos movemos, y mientras los nuevos «ciudadanos respon-sables», muy preocupados por el uso de la mascarilla a la hora de pintar una puerta con titanlux, envenenan satisfechos sus inteligencias con la inmundicia intelectual que devoran cotidianamente a través de todos los canales mediáticos de la «sociedad de la información».
Esta maníaca y generalizada obsesión por la seguridad física —que se diría extrañamente combinada con un subliminal complejo de culpa que busca el suicidio colectivo—, y el pánico ante la posibilidad de asumir conscientemente ciertos riesgos específicos, explícitos pero natura-les, necesarios y relativamente menores, está probablemente, de forma decisiva, detrás de esa ne-gativa a permitir el acceso de los voluntarios al área del incendio.
4) El clima de inestabilidad generado entre la clase política por las responsabilidades su-puestamente derivadas de cualquier catástrofe. En efecto, la justa y necesaria búsqueda de res-ponsabilidades se convierte sistemáticamente en oportunista petición de dimisión de algún minis-tro y varios cargos políticos por parte de la oposición —sea ésta la que sea— cada vez que a la naturaleza se le ocurre la intolerable idea de asolar con un terremoto o una inundación un país democrático, dejando tras de sí la consiguiente estela de víctimas humanas. Al margen de que, dada la catadura de nuestro estamento político, toda dimisión es buena, es éste un mecanismo que el sistema sociopolítico vigente ha conseguido interiorizar hábilmente y con pleno éxito en los ciudadanos, para convencerles de que, cuando algo no funciona, la culpa es siempre de algún in-dividuo irresponsable o incompetente, pero jamás del propio sistema; menos todavía, una fatali-dad irremediable, inseparable de la precaria condición humana, posibilidad que la arrogante con-ciencia del homo technologicus ni siquiera se digna contemplar.
En definitiva, se puede criticar a las personas pero no poner en cuestión el orden estable-cido. De este modo, la crítica de los funcionamientos (actitud ahora propia de todo ciudadano bienpensante y progresista) reprime y abroga el derecho a rechazar la estructura (actitud propia de indeseables elementos antisociales). Esta institucionalización de una crítica blanda, por la que todo el mundo considera un deber protestar, reivindicar, acusar y pedir dimisiones a diestro y si-niestro, pero que jamás cuestiona el «orden» global, se une al apego al cargo; y, naturalmente, cualquier político se lo pensará dos veces antes de permitir una actuación que, por muy justa y necesaria que sea, caso de salir mal, podría costarle el puesto.
Este mecanismo se acompaña, por otra parte, de un argumento supuestamente «humanis-ta», pero en realidad radicalmente demagógico, en virtud del cual se proclama de manera cínica y pomposamente teatral que es preferible que se quemen miles y miles de hectáreas de bosque a que una persona corra el riesgo de perder la vida, como si ambas magnitudes fuesen comparables y como si no hubiese causas que justificasen la asunción de un riesgo que cada cual, por lo de-más, es libre de asumir o rechazar. Esta sobrevaloración ostentosa y descontextualizada de la vida humana no pasa de ser una expresión particular del superhinflado ego colectivo del hombre con-temporáneo.
En definitiva, es el modelo social ampliamente aceptado por la mayoría de la población y defendido con idéntico énfasis por todas las fuerzas políticas, de derechas y de izquierdas, el que se encuentra de forma directa y relativamente inmediata detrás de la ineficacia para apagar el in-cendio del valle del Tiétar. Búsquese, pues, si ha lugar, a los responsables inmediatos de tanta in-competencia, pero no se caiga en la ingenuidad de pensar que una mera sustitución de personas o partidos resolverá ningún problema.


En la consciencia de que los análisis teóricos no excluyen la propuesta de medidas con-cretas (lástima que, a la inversa, quienes con mentalidad supuestamente pragmática y eficiente dicen ocuparse «críticamente» de lo urgente jamás tengan tiempo para ocuparse de lo esencial), se hace desde aquí un doble llamamiento a la población para que en futuras ocasiones, es decir, de cara a futuros incendios que sin duda se producirán, se adopten dos medidas específicas con respecto a los temas aquí considerados, independientemente, claro está, de las que se puedan adoptar en relación a otros aspectos:
1. Resistirse individualmente de forma inflexible (que la resistencia sea más o menos pa-siva o activa quedaría a la decisión y el coraje de cada cual) a cualquier intento de evacuación forzosa e indiscriminada de quienes no quieran marcharse, de modo que, como mínimo, las «fuerzas del orden» tengan que sacar literalmente a rastras a los interesados.
2. Ignorar colectivamente, desde el primer momento, de forma tan resuelta y contundente como fuere necesario, todo intento por parte de los burócratas de turno (sean municipales, auto-nómicos o estatales, «progresistas» o «conservadores») de impedir o dificultar la legítima e im-prescindible acción de los voluntarios en las tareas de extinción, es decir, dar la respuesta que se merece a la totalitaria pretensión de conculcar el legítimo derecho de los hombres y mujeres de este pueblo a defender lo que es suyo.


Arenas de San Pedro, 16 de agosto del año 2009
Leer más...

Comunicado sobre el incendio de Guadalajara y los incendios.Un texto interesante para el debate que está habiendo sobre los incendios en valencia y la provincia de Castellón. Este texto son algunas reflexiones sobre un incendio en Guadalajara pero pueden servir para estos casos también.


“En la época a que me refiero en que los montes no estaban completamente como ahora sometidos a la acción del Gobierno central, los pueblos, como más inmediatamente interesados en su conservación y más amaestrados por la experiencia en los medios de realizarlo, conforme a las circunstancias de cada comarca, procedían de un modo más sencillo, económico y equitativo, muy diferente del que ahora se emplea en virtud de órdenes emanadas de una oficina regida por personas que sólo por el mapa o por un plano conocen el monte de que se trata.”

"El ICONA no va a proteger la naturaleza, la va a reservar para que la disfruten unos pocos, convirtiendo la sierra en un museo caro, fotogénico y folklórico a costa del éxodo de sus habitantes, a los que previamente se ha despojado de sus medios de subsistencia."

Según los periódicos que dan cuenta de lo ocurrido, el incendio de Guadalajara fue obra del descuido de unos imprudentes domingueros, propiciado por la sequía y sin obstáculo por la falta de medios. He ahí, según el masoquismo intelectual de la época, la tríada causante del fuego que arrasó más de 12.000 hectáreas y acabó con la vida de 11 personas.

La respuesta institucional a un problema tan mal planteado de antemano no podía ser otra que reforzar la política forestal vigente, haciendo hincapié en la necesidad de más medios técnicos, la profesionalización de los agentes y el aumento presupuestario -medidas todas acompañadas, qué duda cabe, por el látigo del Código Penal en esa materia-. Una vez más en la larga historia de la política forestal española, el camino emprendido por la reacción institucional y sus asalariados será el de la sistematización continua del error.

Sin embargo, quien quiera apartarse del espejismo tecnocrático de tan nefasta política, y escuchar las voces olvidadas de algún anciano de pueblo podrá entonces juzgar la amplitud del problema, y ver que el razonamiento institucional sólo está avalado por la ignorancia o la hipocresía.

Antaño, cuando los parajes naturales eran todavía los paisajes de una vida rural en relación directa con su entorno, ¿por qué no se quemaban tantas hectáreas -con muchos menos medios, cabe precisar, y ni siquiera una movilidad motorizada-? ¿Por qué el monte no se había convertido aún en la verdadera pólvora que es actualmente? La respuesta es sencilla: pastores, leñadores, resineros, todas gentes del pueblo que sacaban su principal fuente de energía del bosque, y cuya economía quedaba limitada por los recursos locales y en menor proporción por una pequeña economía de mercado, habían establecido con su entorno una singular relación, conformaban con él un ecosistema más o menos equilibrado. Los bosques eran limpios, transitables y poco propicios a convertirse en pasto de las llamas. ¿Qué ha ocurrido para que todo esto haya desaparecido y que sólo quede en su lugar un problema inaudito? La ampliación de una economía de mercado (nacional, pronto internacional), la maquinización creciente de varios sectores de la producción (incluida la agricultura), la galopante urbanización del territorio, el desarrollo desenfrenado de la locomoción motorizada y, en fin, como sostén de todo lo anterior, un consumo energético sin precedentes en la historia de la humanidad basado en el descubrimiento y la explotación de los hidrocarburos, han sentado las bases del desbaratamiento del modo de vida rural. Pero la industrialización de la sociedad no lo puede explicar todo, ya que a veces es tanto causa como consecuencia del abandono del campo.

El mayor ataque, prolongado a lo largo de varios siglos, que han sufrido las comunidades rurales, ha sido ante todo político e ideológico. Quien se atreva a mirar a la historia sin prejuicios progresistas y a ceñirse a los hechos, descubrirá que el campo ha sido el escenario de dos guerras: la del Estado contra el Municipio, esto es, de un poder centralizador, usurpador y parasitario contra la autonomía local y la propiedad comunal; y la de la ciudad contra el campo.

La perniciosa y tenaz pugna del Estado contra las comunidades rurales se ha plasmado en una legislación cada vez más contraria a los derechos consuetudinarios de éstas, en el quebrantamiento sistemático de sus aprovechamientos comunales, y en una falta a la justicia distributiva. Los Intendentes de Marina en el siglo XVIII, la Guardia Civil y el cuerpo de ingenieros forestales a partir del siglo XIX, cuyos planteamientos sólo podían ser estatistas, han representado los medios burocráticos y represivos para borrar del mapa ibérico la persistente existencia de un modelo de vida contrario a sus ensoñaciones de omnipotencia.

Por lo que respecta a la ciudad, ésta ha cargado el peso de sus necesidades cada vez mayores y superfluas sobre el campo: del abastecimiento de alimentos, carnes, minerales, madera hasta su ansía de ocio consumista.

La ideología se encargó de lo demás: primero la ideología liberal promovió la privatización de las tierras según su disparatado y santo principio de propiedad individual e interés particular, y la monetarización de la economía; luego, la aplastante propaganda de masas promovió los valores y hábitos urbanos, el afán consumista y logrero, la manía progresista y una aculturación descomunal. Sólo un bizco masoquista podría ver en los logros de la modernidad (su confort tecnológico, su régimen político) algo semejante a una cultura responsable y respetuosa con su entorno.

Es del todo aberrante y deprimente ver cómo los autodenominados expertos y especialistas ignoran o escoden su responsabilidad histórica detrás de una profesionalidad complaciente, afín por esencia al programa devastador de la sociedad capitalista e industrial. Al fin y al cabo, son funcionarios o agentes sociales subvencionados por el Estado. En este sentido, sus propuestas y exigencias son inconfundibles: quieren más medios técnicos, profesionalización y parques naturales.

La sociedad hoy se vuelca en la magnificación de los medios para actuar en una situación de alarma. Como en el caso del hundimiento del Prestige, se insiste en la insuficiencia de los medios técnicos para paliar el desastre. Y esta fatal insuficiencia sirve para animar el despreciable regateo entre políticos, periodistas y diversos representantes públicos. Se difunde tal cantidad de informaciones, disparates y críticas confusas que la verdad pasa a ser un puro exotismo incapaz de romper los altos muros de los discursos de aquellos que viven de la mentira. Y el discurso del aumento de los medios en las esferas públicas nos lleva al discurso de la profesionalización de los trabajadores de la campaña de extinción. No es otra cosa lo que pedían los trabajadores de los retenes contra incendios en la improvisada asamblea que tuvo lugar en Cogolludo (Guadalajara) la noche del 21 de julio: formación, profesionalización, mejores sueldos, mejores condiciones, más seguridad. Es decir, ampliación del dispositivo técnico y profesional, siempre externo al ámbito de las causas reales de los incendios y la devastación ecológica. No podía ser de otra forma. La sociedad podrá seguir sistematizando y mejorando sus medidas de choque contra los males que ella misma promueve, pero es incapaz de descabalgar esta ola de destrucción que está en el corazón mismo de su delirio económico.

Por otra parte, resulta tristemente irónico que en el último número de julio de 2005 del boletín del Parque Natural del Alto Tajo, las autoridades se congratulasen del aumento de subvenciones concedidas a los Ayuntamientos. Ahora tendrán que rehacer las cuentas. Pero, a la larga, seguro que incluso el incendio le reportará a algún alcalde alguna inconfesable alegría, pues con la declaración de zona catastrófica, volverán a llover las subvenciones. No dudamos de la buena fe de las autoridades locales, lo que nos inquieta es su visión del mundo, la cual comparten con los líderes centrales y la mayoría bienpensante. En la mentalidad mítica de alcaldes, concejales y agentes de desarrollo local la riqueza está representada únicamente en forma de mágicas subvenciones, pronto han aprendido que la única forma de defender la naturaleza es viviendo de ella a través de su devastación ralentizada y sostenible. Y en cuanto a la historia de los modos de vida anteriores de la comarca, parece ya imposible probar su existencia fuera de la catalogación etnográfica. Así, hablando por ejemplo de los chozones pastoriles de la zona, se puede leer en el mismo boletín: “A partir de los años sesenta del siglo pasado, la fuerte caída de la actividad económica del Alto Tajo produjo una migración masiva hacia las capitales de provincia. Esto repercutió inmediatamente en el mantenimiento de los chozones”. Pero esta constatación no debe, según estos técnicos de la conservación, llevarnos más allá, para evitar, tal vez, que el mero deseo de restaurar lo muy antiguo vaya a ser remplazado por una necesidad imperiosa de destruir lo muy moderno.

Por último, el colmo de tan desastrosa política conservacionista se alcanza con la creación de espacios naturales o Parques, que forman parte de la fantasía urbana. Lugares donde ya no vive nadie, ya que en la historia de los paisajes de esta nueva naturaleza interpretada se han borrado los perfiles humanos (campesinos, leñadores, pastores) y sólo quedan en pie los postes coloridos de la información del medioambiente gestionado. Y es así como el espíritu de la moderna conservación protege sobre todo la naturaleza deshabitada, espacio abstracto al que nadie podrá regresar si no es como visitante autorizado. La naturaleza intocable del Parque protegido se corresponde de manera exacta con el saqueo industrial y tecnológico del mundo vivo. Un tipo de sociedad que ya no conserva ninguna práctica concreta, realizada en común, y en contacto directo con la naturaleza para obtener ventajas materiales del medio sólo puede producir individuos que sienten una total indiferencia por dicho medio o, como mucho, que desarrollan una pasión exótica por la naturaleza salvaje, progresivamente museificada.

El fuego hoy destruye los inmensos decorados de la nueva naturaleza interpretada que son los parques protegidos; en ningún caso destruye la espléndida naturaleza salvaje de otras eras, ni los espacios convivenciales de la cultura campesina, todo ello ya sepultado bajo siglos de pragmatismo económico y tecnológico, de estatismo triunfante. El dogma de la conservación ha ayudado a destruir mentalmente la naturaleza que ya había empezado a ser eliminada físicamente por los abusos y disparates de los tiempos modernos. Porque si hay algo que se le escapa a nuestra sociedad es precisamente la capacidad de conservar cualquier cosa. Por el contrario, dotados de su valor de uso en una sociedad de escala reducida y fundada básicamente en la autoorganización, los montes, bosques, dehesas y pastos eran aún la sustancia de una responsabilidad colectiva, no demagógica ni fantasmal. El conservacionismo de los montes que se promueve hoy desde las instituciones oculta la verdadera pesadilla de todos los Estados de todas las épocas: los bienes comunes y la posibilidad de la autoorganización.

En realidad, poco podrán hacer quienes han tenido como condición previa de su trabajo el despoblamiento del campo y siguen considerando éste como res nullius, un territorio vacío. Poco podrán hacer biólogos, ecologistas, forestales y sindicalistas para frenar la devastación de los montes, el avance de la erosión, la sequía y los incendios. Las subvenciones cuantiosas, los medios técnicos, las mejoras profesionales, y los planes de revitalización económica que se les promete no ayudarán en absoluto a recuperar el rostro perdido de una sociedad en paz con su entorno. Es más, precipitarán su definitiva destrucción pues su presupuesto, como hemos dicho, es el de la conservación de la naturaleza separada de la vida social.

Ahora bien, nuestra sociedad se encuentra frente a una encrucijada casi insuperable: o bien seguir su rumbo catastrófico en gran medida ya irreversible (desertización, pérdida de la biodiversidad y la fertilidad, cambio climático, agotamiento de los hidrocarburos, etc.), o bien apostar por volver a una vida material limitada cuyo modelo se encontrará más en la sociedad rural tradicional que en la improbable sociedad sostenible de los cantamañanas ecologistas. ¡Toda una involución histórica! ¡Todo un sacrilegio para la mente progresista!

Sin embargo, ¿qué remedio nos queda? A los que tachen de nostálgicos a los autores de estas líneas, les invitamos a leer las observaciones y conclusiones de un libro publicado por el mismísimo Ministerio de Medio Ambiente (del que no podemos sospechar ninguna intención revolucionaria). En La Seca, el decaimiento de encinas, alcornoques y otros Quercus en España (2004), los autores apuntan, entre otras causas como el suelo y el clima, el abandono del manejo silvícola tradicional, y se atreven a señalar como única solución con sentido común (aunque lamentando enseguida su imposibilidad en la situación actual) la vuelta a un régimen agro-silvícola tradicional.

Pero cabe preguntarse: ¿dónde están los hombres y mujeres dispuestos a emprender el camino de la reapropiación, la vuelta a una economía local limitada? Es cierto, la realidad es aterradora: la hipnosis social ha alcanzado pautas de ceguera insospechables. Todo el mundo ha quedado obnubilado por el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico. Todos miran a otra parte cuando se trata de asumir el funcionamiento mortífero del sistema. Pero pronto, no tendrán dónde dirigir la mirada, pues todo a su alrededor se habrá convertido en un desierto. Hasta el mundo rural mismo se ha convertido en el reflejo deforme de lo que sucede en las ciudades.

No cabe otro remedio que constatar la doble desposesión de los individuos:

1) la que se refiere a un estado de aceptación de la situación existente;

2) la que se refiere a la pérdida de las bases materiales que permitían un cambio radical hacia formas de organización distintas de las actuales, pues la economía de autosubsistencia desapareció, y con ella, el entorno natural que la posibilitaba.

¿Qué hacer si de entrada estamos abocados a la desesperación o a la utopía?

La sociedad ideal por la cual apostamos debe ser la respuesta a la pregunta siguiente: ¿cómo conjugar un respeto al medio natural con una economía local limitada en su consumo de recursos propios y ajenos, no intervenida por políticas ajenas, y no alienada (en la medida de lo posible) por un mercado exterior? Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿qué tipo de libertad humana se puede defender en el marco de una sociedad con una economía voluntariamente limitada? Cabe esperar que la elección (individual o colectiva) de condiciones materiales limitadas afectaría al régimen de libertad tal como lo entiende la mente moderna y progresista. Todo apunta a pensar que se reduciría cuantitativamente el abanico de posibilidades de la actividad humana; sin embargo, esta pérdida podría revertir en una concentración mayor sobre la cualidad de la experiencia humana. Frente a la encrucijada que hemos señalado, esto es lo único que motiva nuestros esfuerzos.

Sólo nos queda recuperar las bases materiales a nuestro alcance, recuperar el control de nuestras condiciones de vida (limitada y austera), de los intercambios entre nosotros y con la naturaleza. Sólo nos queda contar con nosotros mismos y los pocos que querrán emprender el camino de la reapropiación. En la medida en que el bosque y el monte puedan volverse de nuevo una fuente de vida y de energía para tales pequeñas comunidades, sólo nos queda arrancarlos de las manos de los gestores del desastre, de la rurbanización, del turismo. En resumen, sólo nos queda aprovechar cualquier oportunidad para poner freno a la cultura del desierto fomentada por el modo de vida actual.

LOS AMIGOS DE LUDD

Verano de 2005
Leer más...

[VLC] Presentació llibre sobre drogues. Ateneu Llibertari del Cabanyal.

Presentació del llibre:


DROGAS ¿UNA OPCIÓN PERSONAL?


a càrrec d'un dels seus autors

Aquest divendres dia 6 de juliol a les 19h a l'Ateneu Llibertari del Cabanyal.


C/ Barraca 57
Cabanyal

Editen i distribueixen:
Distri Maligna
El Grillo libertario
Eztabaida
Violent Word

"Este libro se ha hecho de forma colectiva entre siete autores/as y surge del III Encuentro Libre de Drogas (septiembre de 2010, Madrid). Está dividido en siete partes donde se tratan de forma autónoma diferentes drogas (tabaco, cannabis, cocaína, speed, heroína y psicofármacos) y finaliza con una sección en la que se tratan diez cuestiones que suelen salir a relucir en los debates sobre drogas (chamanismo, autoconocimiento, la doble moral del Estado, la falsa rebeldía de su consumo, autocultivo, el consumo en animales…)."


Més info: http://www.todoporhacer.org/libro-drogas-una-opcion-personalLeer más...

Los recortes avivan el fuego

El Consell ha destinado cinco millones y mil brigadistas menos que en 2011 a la lucha contra las llamas - La oposición censura el tijeretazo presupuestario a la prevención de incendios forestales

Cuando una catástrofe de la magnitud de los incendios de Dos Aguas y Andilla ocurre, preguntas como "¿hay medios suficientes para luchar contra el fuego?" o "¿se podría haber evitado?" se suceden constantemente. Y justo en ese momento se habla de los recortes.

Las advertencias hechas por brigadistas y sindicatos tras sufrir importantes tijeretazos en prevención de incendios parece que se han cumplido. Ahora, el pulmón de Valencia y Castelló y los vecinos que allí habitan están sufriendo en sus propias carnes, a parte de la mala fortuna y de las condiciones adversas meteorológicas, las consecuencias de suprimir cinco millones de euros en la campaña de prevención y la merma de hasta 1.000 personas las destinadas a luchar contra el fuego.

Y es que la campaña de este año cuenta con 11.000 brigadistas, frente a los 12.000 de 2011. La partida presupuestaria ha pasado de ser de 100 millones de euros a 95, según informó en mayo el conseller de Governació, Serafín Castellano. Aunque el conseller vaticinó hace meses un "verano complicado", los medios no se han incrementado. Al incendio de Dos Aguas se han desplazado veintiocho medios aéreos, 52 autobombas, centenares de vehículos y un millar de personas, incapaces todos ellos de, al cierre de esta edición, controlar el avance de las llamas en esa zona.

Los malabares presupuestarios en materia de prevención se remontan a 2009. Cuando Juan Cotino llegó a la cartera de Medio Ambiente Intersindical Valenciana denunció despidos de personal y un recorte de otros cinco millones de euros, información que el exconseller desmintió. También se advirtió de que los trabajos de selvicultura preventiva (desbroces, mantenimientos de cortafuegos), "estaban prácticamente paralizados". De hecho, guardas forestales que trabajan en la zona siniestrada aseguran a Levante-EMV que "en los últimos cinco años no se han realizado las tareas de limpieza de matojos y troncos caídos, lo que ha convertido el terreno en un polvorín".

Recortes del 80% en Castelló

El incendio que se originó el viernes por la tarde en Andilla ha pasado a la provincia de Castelló, donde, como ya publicó este diario, se ha recortado hasta en un 80% de los agentes de refuerzo para la extinción de fuegos. Los bomberos avisaron de que el personal era insuficiente para proteger los montes en el año más caluroso y seco de las últimas décadas y pidieron un refuerzos para evitar una tragedia. Así, el equipo de brigadas ha quedado reducido a 190 agentes permanentes y 11 de refuerzo.

Levante-emv
Leer más...

Novedad Editorial- Delta en revuelta Piratería y guerrilla contra las multinacionales del petróleo

Bardo Ediciones, editorial antiautoritaria de Barcelona vuelve con la edición de un libro sobre las resistencias a la industria petrolífera en Delta.


"Delta en revuelta Piratería y guerrilla contra las multinacionales del petróleo


Este texto es una invitación a tomar conciencia sobre un conflicto del cual, nos guste o no, ya somos parte. Es una invitación a posicionarse. A traer la guerra a casa, aquí, donde está el corazón palpitante de las políticas neocolonialistas. Porque la época de las guerrillas anticolonialistas no ha terminado, sino que se ha desvanecido nuestra disposición de reconocerlas.


La insurrección del Delta nos habla, nos pide cuentas por nuestro silencio y por nuestra complicidad. Los ultimátum se sintieron hace tiempo, uno detrás de otro, sin que nosotros dejáramos de fingir no oírlos.


Los guerreros del Delta tienen el orgullo, la dignidad, la desesperación y el coraje. A nosotros nos quedan sólo los privilegios y las coartadas. Ellos han empezado. ¿Qué queremos hacer nosotros?


Así, sobre rápidas lanchas, con pasamontañas, fusiles automáticos y kalashnikov, los rebeldes del Delta pasaron al contraataque, saboteando a la industria del petróleo. Son la voz armada de una población entera, agotada por decenios de saqueo de recursos y por la represión militar que intenta truncar sus protestas con todos los medios disponibles. Luchan por el fin de la contaminación de sus tierras, para la indemnización por los daños sufridos y para la restitución del control de los recursos a las comunidades locales. Este libro es un homenaje a su batalla."


Más info: http://bardoediciones.net/delta-en-revuelta.php


Leer más...Subscriure's a ::INFOPUNT:: [Llista distribució]
Correu electrònic:
Revisa la teua paperera, spam, correu no desitjat...

Enllaços

BANNER

Agenda de grupos anticomerciales

Si tienes un grupo, te interesa! Se retoma el proyecto destinado a tener una lista de grupos para tocar en jornadas y conciertos de CSO's y colectivos. Reenvía esta info a quien le pueda interesar. ABSTENERSE GRUPOS QUE QUIERAN HACERSE RICXS CON LA MÚSICA, SIN CRITERIOS DE DÓNDE, PORQUÉ, Y PARA QUÉ TOCAN. Si quereis formar parte de esta agenda, tenerla para montar un concierto, sugerir algo... mandad un correo a infopunt@gmail.com con los siguientes datos: -Nombre del grupo -Estilo musical -Ciudad -Contacto -Comentarios